Sen. Cruz Endorses Nicole Hasso for Iowa House Seat

Sen. Ted Cruz, R-Texas, on Thursday endorsed Republican Nicole Hasso for a House seat in Iowa’s third congressional district, praising her as an outsider “who will take on the Washington swamp…Read MoreNewsmax – Politics

Similar Posts